F I S C A L E   A S P E C T E N

 

MKB-VRIJSTELLING 2019

De MKB-vrijstelling is voor ondernemers die aan het urencriterium voldoen (1.225 uur per jaar). De vrijstelling bedraagt 14% van de winst, nadat deze is verminderd met de ondernemingsaftrek.

ZELFSTANDIGENAFTREK 2019

De zelfstandigenaftrek geldt voor de ondernemer die aan het urencriterium voldoet (1.225 uur per jaar) en die bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt. Ondernemers die ouder zijn dan 65 jaar en voldoen aan het urencriterium, komen in aanmerking voor de helft van de aftrekbedragen.

Leeftijd ondernemer

Aftrek

jonger dan 65 jaar

65 jaar of ouder

7.280

3.640

 

Extra aftrek voor beginnende ondernemers jonger dan 65 jaar

Extra aftrek voor beginnende ondernemers van 65 jaar of ouder

2.123

1.062

Noot : voor vennoten mag zelfstandigenaftrek en aftrek voor beginnende ondernemers verdubbeld worden, indien men kan aantonen dat er twee maal 1.225 uren in het bedrijf gewerkt is.

MEEWERKAFTREK 2019

De meewerkaftrek geldt voor de ondernemer die voldoet aan het urencriterium en van wie de partner zonder enige vergoeding arbeid verricht in de onderneming.

Aantal uren

 

% van de winst

Van Tot
-

525

875

1.225

1.750

525

875

1.225

1.750

of meer

Nihil

1,25

2,00

3,00

4,00

KLEINSCHALIGHEIDSINVESTERINGSAFTREK (KIA) 2019

De investeringsaftrek bedraagt bij een jaarinvestering van
Bedrag van - tot Dan is de aftrek
0 - 2.300

2.300 - 57.321

57.321 - 106.150

106.151 - 318.449

0 %

28 %

€ 16.051

* € 16.051

* minus 7,56% van investering boven € 106.150

Bij een desinvestering van meer dan € 2.300 is een desinvesteringsbijtelling verschuldigd voor eenzelfde percentage als voor de investering in aftrek mag worden gebracht.

KLEINE ONDERNEMERSREGELING (KOR) 2019

Per kwartaal       te betalen BTW Voorlopige vermindering per kwartaal Jaarlijks              te betalen BTW Definitieve vermindering
    0 – 336

337 – 369

370 – 403

404 – 437

438 en meer

336

250

159

68

0

       0 – 1.345

1.345 – 1.883

1.883 of meer

 

 

 

1.345

2,5 x (1.883 -/- verschuldigde BTW)

nihil

KILOMETERVERGOEDING 2019

Bij gebruik van de privι auto voor zakelijke doeleinden mag € 0,19 per kilometer gedeclareerd worden.

AUTO VAN DE ZAAK

Bij deze regeling mogen alle kosten, zoals brandstof/olie, verzekering, wegenbelasting, onderhoud/reparatie etc. ten laste van de verlies- en winstrekening gebracht worden. Wel moet er rekening gehouden worden met bijtelling privι-gebruik. Voor 2019 betekent dit 22% bijtelling van de cataloguswaarde van de auto, met uitzondering van een milieuvriendelijke personen- of bestelauto, dan is de bijtelling afhankelijk van CO2 uitstoot (0 gram/km).