F I S C A L E   A S P E C T E N

 

MKB-VRIJSTELLING 2022

De MKB-vrijstelling is voor ondernemers die aan het urencriterium voldoen (1.225 uur per jaar). De vrijstelling bedraagt 14% van de winst, nadat deze is verminderd met de ondernemingsaftrek.

ZELFSTANDIGENAFTREK 2022

De zelfstandigenaftrek geldt voor de ondernemer die aan het urencriterium voldoet (1.225 uur per jaar) en die bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt. Ondernemers die ouder zijn dan 65 jaar en voldoen aan het urencriterium, komen in aanmerking voor de helft van de aftrekbedragen. Deze aftrek wordt vanaf 2020 jaarlijks lager, totdat deze in 2028 uitkomt op € 5.000

Leeftijd ondernemer

Aftrek

jonger dan 65 jaar

65 jaar of ouder

6.310

3.155

 

Extra aftrek voor beginnende ondernemers jonger dan 65 jaar

Extra aftrek voor beginnende ondernemers van 65 jaar of ouder

2.123

1.062

Noot : voor vennoten mag zelfstandigenaftrek en aftrek voor beginnende ondernemers verdubbeld worden, indien men kan aantonen dat er twee maal 1.225 uren in het bedrijf gewerkt is.

MEEWERKAFTREK 2022

De meewerkaftrek geldt voor de ondernemer die voldoet aan het urencriterium en van wie de partner zonder enige vergoeding arbeid verricht in de onderneming.

Aantal uren

 

% van de winst

Van Tot
-

525

875

1.225

1.750

525

875

1.225

1.750

of meer

Nihil

1,25

2,00

3,00

4,00

KLEINSCHALIGHEIDSINVESTERINGSAFTREK (KIA) 2021

De investeringsaftrek bedraagt bij een jaarinvestering van
Bedrag van - tot Dan is de aftrek
0 - 2.400

2.401 - 59.939

59.940 - 110.998

110.999 - 332.994

0 %

28 %

€ 16.784

* € 16.784

* minus 7,56% van investering boven € 110.998

Bij een desinvestering van meer dan € 2.400 is een desinvesteringsbijtelling verschuldigd voor eenzelfde percentage als voor de investering in aftrek mag worden gebracht.

KLEINE ONDERNEMERSREGELING (KOR) 2022

De kleineondernemersregeling (KOR) is veranderd per 1 januari 2020. U kunt nu kiezen voor een vrijstelling voor de omzetbelasting (btw) als u in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 omzet in een kalenderjaar hebt. U moet zich hiervoor aanmelden als u hiervoor in aanmerking wilt komen. Na bevestiging hoeft u geen aangifte BTW meer in te dienen en  u stuurt geen BTW-facturen meer aan uw klanten. Vanaf het moment dat u boven de  € 20.000 omzet komt, moet dit gemeld worden aan de Belastingdienst en gaat u vanaf dat moment weer BTW-facturen versturen, BTW aangifte doen en betalen.

KILOMETERVERGOEDING 2022

Bij gebruik van de privé auto voor zakelijke doeleinden mag € 0,19 per kilometer gedeclareerd worden.

AUTO VAN DE ZAAK

Bij deze regeling mogen alle kosten, zoals brandstof/olie, verzekering, wegenbelasting, onderhoud/reparatie etc. ten laste van de verlies- en winstrekening gebracht worden. Wel moet er rekening gehouden worden met bijtelling privé-gebruik. Voor 2022 betekent dit 22% bijtelling van de cataloguswaarde van de auto, met uitzondering van een milieuvriendelijke personen- of bestelauto, dan is de bijtelling afhankelijk van CO2 uitstoot (0 gram/km).